Jain Trädgård AB
Policys
Miljö policy:
 • Minska mängden avgasutsläpp från fordon och handverktyg.
 • Minska mängden saltinblandning i sand vid halkbekämpning.
 • Använda miljövänliga drivmedel.
 • Källsortera vårt avfall.
Kvalitetspolicy:
 • Kunder ska känna sig trygga i att tjänsterna utförs med rätt kompetens och säkerhet.
 • Våra servicevänliga
 • Hålla vad vi lovar
 • Ge en korrekt information
 • Att sätta kunderna i centrum och eftersträva långsiktiga kundrelationer
Arbetsmiljöpolicy: Arbetsmiljön i Jain Trädgård AB skall
 • inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.
 • gällande miljölagstiftning och andra föreskrifter följas
 • miljöpåverkan förebyggs och ständigt reduceras
 • medarbetarnas kompetens inom området ständigt förbättras