Vår integritetspolicy

Jain Trädgård AB har varit verksam sedan 2008

Våra Policys

Arbetsmiljöpolicy för Jain Trädgård AB

Inom Jain Trädgård AB bedriver vi trädgårdsskötsel, vinterunderhåll och därmed förenlig verksamhet.

Denna verksamhet innebär inte några större arbetsmiljörisker och vi klarar de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön i Jain Trädgård AB ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, och närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker. Arbetsledning skall kolla efter all medarbetare har rätt kompetens innan utdelning av arbetsuppgifter och information för sina arbetsuppgifter utdelas i rätt ordning.

Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl. Fakturor som kan medföra ohälsa eller risk för olyckor kommuniceras till dom ansvariga samt att de undersöks, åtgärdas, dokumenteras, riskbedöms och sedan hittar vi alla tillsammans en vettig lösning för det. Riskbedömning /arbetsberedning skall göras och uppdateras regelbundet vid behov vilket genomförs av arbetsledning, anställda och skyddsombudet. Det riskfyllda momentet ska säkerställas genom att undersöka och riskbedöma arbetsmomenten, göra noggrann genomgång och sedan åtgärda samt kontrollera dom så krav på säkerhet beaktas.

Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö. Arbetsledning skall regelbundet se över nödvändig skyddsutrustning, hjälpmedel och övriga arbetsredskap och komplettera dessa vid behov. Däremot medarbetaren har rätt att ge sina råd så och delta aktivt i företaget.

Företaget skall aktivt verka för att trakasserier eller diskriminering av något slag inte förekomma samt att alla medarbetare bedöms utifrån utbildning, erfarenheter och kompetens vid tillsättande av tjänster, rekrytering och lönesättning.

Alla medarbetare behandlas lika oavsett kön, nationalitet eller annan grupptillhörighet medarbetarnas lika rätt i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Möjlighet till utveckling och utbildning skall utgå från medarbetarens möjligheter och egen vilja. Vissa utbildningar skall också ske enligt kundens krav. Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att teknisk, medicinsk eller psykosocial expertis behöver anlitas, och i sådant fall ska de nödvändiga åtgärderna vidtas i den mån detta är möjligt.Kvalitetspolicy

Jain trädgårds framgång bygger på förmågan att effektivt skapa mervärden för kunden. Kvalitetspolicyn anger förhållningssätt för Jain trädgårds medarbetare i syfte att få nöjda kunder idag och i framtiden.

Våra kunder ska uppfatta oss som engagerade, samarbetsvilliga och ansvarstagande.

Detta uppnår vi genom att

 • vara lyhörda för interna och externa kunders förväntningar och behov. ”Rätt kvalitet” uppnår vi genom att uppfylla dessa ”rätt från början”. Kundtillfredsställelsen följs upp regelbundet.
 • varje medarbetare ansvarar för att arbetet utförs till ”rätt kvalitet”. Det är varje chefsansvar att medarbetarna ges tillräckliga kunskaper och befogenheter för uppgiften. Vi tar vara på varje medarbetares kompetens och engagemang samt ger goda möjligheter till utveckling.
 • arbeta med ständiga förbättringar. Vi ska alltid fråga oss hur vi som företag kan arbeta mer kostnadseffektivt och till större mervärde för kunden. Vi lär av såväl positiva som negativa erfarenheter som ett led i vårt förbättringsarbete.
 • vårt ledarskap ger verksamheten rätt förutsättningar för att åstadkomma planerade resultat samt för ständiga förbättringar av ”vårt arbetssätt”.
 • verksamheten ska utföras under säkra förhållanden, vara kostnadseffektiv och ge arbetstillfredsställelse. Framtagningen av våra produkter och tjänster skall präglas av hållbarhets- och trafiksäkerhetshänsyn.
 • samverka med våra kunder och leverantörer, interna såväl som externa. Det gör oss effektiva att tillgodose våra kunders förväntningar och behov. Vi eftersträvar strategiska och långsiktiga relationer.Miljöpolicy

Syftet med miljöpolicyn är att vara en övergripande vägledning för företagets förbättringar inom miljöområdet. Våra miljömål och förbättringar av miljöprestanda ska präglas av omtanke om människors hälsa och kommande generationers behov av en bra miljö.

Miljöarbetet ska utgå från nedanstående principer:

 • Miljöarbetet prioriteras i första hand mot där företaget har väsentlig miljöpåverkan.
 • Miljöarbetet ska leda till ständiga förbättringar och förutom lagkraven ska vi uppfylla miljökraven från kunderna och sträva efter att tillgodose allmänhetens förväntningar.
 • Vi ska minska vår klimat- och miljöpåverkan genom att hushålla med råvaror och energi, förebygga och begränsa förorenande utsläpp samt ta hänsyn till natur- och kulturvärden.
 • För att öka vårt kunnande om hur vi själva påverkar miljön, ska vi följa och där det är lämpligt delta i forskning och utveckling inom miljöområdet.
 • Varje medarbetare ska fortlöpande få den information och utbildning som krävs för att de ska kunna tillgodose miljökraven i sitt arbete.
 • Valet av och krav på leverantörer och underentreprenörer ska präglas av vår syn på miljöhänsyn så att de, i samverkan med oss, kan bidra till att Jain trädgård uppnår sina miljömål. Vi ska föra en öppen dialog om verksamhetens miljöpåverkan med våra viktigaste intressenter: medarbetare, kunder, myndigheter och allmänhet.


ERFARENHET FRÅN

2008